فرصت های شغلی سواحل مکران

هدفگذاری ایجاد ۳۰ هزار شغل جدید در سواحل مکران

مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با اشاره به طرح های اشتغالی در اردبیل و سواحل مکران و چابهار گفت: هدفگذاری ایجاد ۳۰ هزار شغل را در دستور کار داریم.