امروز:  پنج شنبه , ۳۰ آبان , ۱۳۹۸
نشریه هاتف جوان
Posts from this tag
10 / سپتامبر / 2018
بازدید : 370
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : امید بلوچستانی

بیستمین شماره ماهنامه هاتف جوان منتشر [...]

03 / ژوئن / 2018
بازدید : 0
نظرات : 0 دیدگاه
نویسنده : امید بلوچستانی

هاتف سیستان و بلوچستان، ماهنامــه فرهنگــی و اجتماعــی هاتف جوان هــم متمایــز از دیگــر رسـانه ها نبـود و در ابتـدای کار بـا مشـکلات و سـختی هـای فراوانـی روبـرو بـود امـا بـه همـت اعضـای تحریریـه توانسـت بر این مشـکلات فایـق گـردد و راه و جایـگاه خـود را در بیـن مخاطبـان خـود پیـدا کنـد. هاتف جوان فعالیـت خـود را در حـوزه جوانـان آغـاز کـرد، جـذب و راضـی نگـه داشـن مخاطبیـن جـوان کاری بسیاردشـوار اسـت. تفـاوت ماهنامـه هاتف جوان بـا [...]

تبلیغات