• امروز : چهارشنبه - ۸ تیر - ۱۴۰۱
  • برابر با : 30 - ذو القعدة - 1443
  • برابر با : Wednesday - 29 June - 2022
3
یادداشت مدیر مسئول نشریه هاتف جوان:

درباره مثلاً کلانشهر زاهدان!؟

  • کد خبر : 149492
  • ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۰
درباره مثلاً کلانشهر زاهدان!؟
هاتف سیستان و بلوچستان _ دلـم نمی‌خواهـد وارد خیلـی از موضوعات تکــراری کــه شــهرداری زاهــدان مبتـلـای آن اســت بشــوم بگذریــم. فقــط نمی‌دانــم واقعــاً مخاطــب خــودم را کجــا، چــه کســی، کــدام ســازمان و ارگان قــرار بدهــم. قطعــاً سـکوت خیلـی از ارگان‌هـای دولتـی و غیـره هـم باعـث و بانـی ایـن وضعیـت نابسـامان زاهـدان اسـت.

با اهدای سلام و بهترینها.

امیـدوارم روز و روزگارتـان در ایـن روزهـای زیبــای پاییــزی خــوش و خــرم باشــد و شــادابی میهمــان دلهایتــان.

بـه عنـوان یـک شـهروند و بویـژه یـک فـرد رســانه‌ای تصمیــم گرفتــم در ایــن شــماره از ماهنامـــه هاتـــف جـــوان یادداشـــتم را در رابطـــه بـــا موضوعـــی کـــه دغدغـــه همیشـــگی و هـــر روزه اینجانـــب و هـــزاران نفــر از شــهروندان مرکــز اســتان سیســتان و بلوچســـتان یعنـــی شهرســـتان زاهـــدان اســـت را بنویســـم. شـــهروندانی کـــه از حداقــل امکانــات شــهری یعنــی آســفالت و جمـــع‌آوری صحیـــح زباله‌هـــا محـــروم هسـتند بمانـد امکانـات دیگـر کلانشـهرها و مرا کـــز اســـتانی…

بــدون مقدمه‌هــای مرســوم کــه قطعــاً آن هــم بــرای مــا جایگاهــی نــدارد چــون مــا شـهروندان بهره‌منـد نیسـتیم کـه بخواهم در مقدمــه از زیبایی‌هــای دیگــر شــهرها بگویـم بعـد از شـهر خودمـان مثالـی بزنـم. مثـلـاً مــن ا گــر خا ک‌هــای کوچــه محــل

زندگـی‌ام جمـع‌آوری بشـود، یـک آسـفالت ســاده بشــود و زباله‌هــای ریختــه را نبینــم. واقعــا احســاس خوشــبختی می‌کنــم و بــه قــول آن خواننــده مــن و ایــن همــه

خوشــبختی محالــه…

دلـم نمی‌خواهـد وارد خیلـی از موضوعات تکــراری کــه شــهرداری زاهــدان مبتـلـای آن اســت بشــوم بگذریــم. فقــط نمی‌دانــم واقعــاً مخاطــب خــودم را کجــا، چــه کســی، کــدام ســازمان و ارگان قــرار بدهــم. قطعــاً سـکوت خیلـی از ارگان‌هـای دولتـی و غیـره هـم باعـث و بانـی ایـن وضعیـت نابسـامان زاهـدان اسـت. ای کاش خیلـی از مسـئولان بلنــد پایــه اســتانی در همــه ارگانهــا و ســازمانها کوچــه و خیابــان ایــن شــهر را مثــل محــل کار خــود، خانــه خودشــان می‌دانســتند. بخــدا خیلــی راحــت اســت چنــد روزی کــت و شــلوارهای اتــو کشــیده و بــازی بــا کلمــات را کنــار بگذاریــد و بــا لبـاس خا کـی سـری بـه کوچـه و خیابان‌هـا و همـه محـلات شهرسـتان زاهـدان بزنیـد. بـه خـدا همـه اینهـا انسـان هسـتند مثـل انســان‌هایی کــه در محــل اداره و محلــ زندگــی شــما زندگــی می‌کننــد.

عزیـزان مسـئول در شـهرداری زاهـدان مـا بـه خیلـی از مشـکلات شـما واقف هسـتیم. کمبودهــا را می‌دانیــم انتظــار مدینــه فاضلــه و مرکــز اســتان درجــه چنــدم در کشــور را از شــما نداریــم. عزیــزان فقــط وضعیـت کوچـه خیابان‌هـا را درسـت کنید دیگــر چیــزی نمی‌خواهیــم. نمی‌دانــم شــرمندگی و خجالــت چــه معنایــی بــرایمســئولان شــهری زاهــدان دارد. خودتــان از وضعیـت شـهر اطـلاع داریـد. بـه خـدا بـاپشـت میـز نشسـتن چیزی‌حـل نمی‌شـود. کارهـا بـه عمـل برآیـد، مـردم صبـوری داریم چــون باهــوش هســتند، خیلــی از مســائل و موضوعــات را می‌داننــد امــا لبخنــد می‌زننــد.

از شورای شهر زاهدان تشکر می‌کنیم که در انتخاب شهردار به همه پارامترهای موردنظر خود و دوستانشان توجه می‌کنند غیر از همان پارامترهای اصلی و تخصصی؟؟! از طــرف همــه شــهروندان زاهــدان از اســتاندار جدیــد اســتان، جنــاب آقــای مـدرس خیابانی درخواسـت می‌کنـم واقعاً بــه موضــوع اوضــاع نابســامان وضعیــت شـهر زاهـدان ورود کننـد. نماینـدگان مـورد اعتمــاد و صالحــی را بــرای ســر و ســامان دادن بــه ایــن وضعیــت تعییــن کننــد تــا مــردم بتواننــد نفــس بکشــند.

خــدا کنــد ایــن دفعــه شــامل آن جملــه معــروف ((آنچــه بــه جایــی نمی‌رســد فریــاد هســت نباشــیم .)) صــدای همــه مــا شـهروندان زاهدانـی شـنیده بشـود. همـه مسـئولین اسـتانی بـه میدان بیایند شـاید شـهرداری تـوان انجـام این مسـئولیت‌ها را نــدارد. از ارگان‌هــای دیگــر، از ســازمانهای مــردم نهــاد، از اســتانهای دیگــر کمــک بخواهیــد. کارهــای مختلــف و بــر زمیــن مانــده شــهر زاهــدان را بــه آنهــا وا گــذار کنیـد. بگذاریـد عزیـزان شـهرداری زاهـدان بــه کارهــای مهــم خودشــان برســند!!!

با تشکر

از طرف همه شهروندان زاهدان

لینک کوتاه : https://hatefsb.ir/?p=149492
  • نویسنده : محسن پردل
  • ارسال توسط :

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.