• امروز : سه شنبه - ۸ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Tuesday - 29 November - 2022
8
موسیقی جوان:

قِیچَک سیستانی و بلوچی

  • کد خبر : 150102
  • ۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۸:۴۹
هاتف سیستان و بلوچستان _ ساز قیچک یا غژک، سازی زهی آرشه‌ای است که در ساخت آن از چوب، پوست و فلز استفاده می‌شود.ساز قیچک توانایی اجرای تکنوازی و گروه نوازی را دارد.
قِیچَک سیستانی و بلوچی

ســـاز قیچـــک یـــا قچـــک: یـــک ســـاز زهـــی یـــا آرشـــه ای اســـت کـــه از
چـــوب، پوســـت و ســـیم ســـاخته می شـــود. کـــه معمـــوالا از چـــوب
گــردو و تــوت و در مناطقــی از سیســتان از درخــت گــز در ســاخت آن
اســـتفاده می کننـــد.
ایــن ســاز در اندازههـ ـای مختلــف بنــا بــه کاربــرد موســیقی مناطــق
ســـاخته می شـــود.
قیچـک سیسـتانی بزرگتریـن نـوع و بلوچـی کوچکتریـن اسـت کـه بـه
آن قیچـک بلوچـی سـرود یـا سـروز گفتـه میشـود.
قیچـــک سیســـتانی و بلوچـــی از ۱۰ســـیم ســـاخته کـــه بـــا ۳ ســـیم آن
نوازندگـــی می شـــود و مابقـــی ســـیمها کاربـــرد فـــراوان دارنـــد.
امــا قیچــک ایرانــی ماننــد ســاز کمانچــه ۴ ســیم دارد و دلیــل اینکــه
قیچـــک یـــک ســـاز سیســـتانی هســـت از آنجایـــی کـــه ســـاز ربـــاب
در گذشـــته آرشـــهای بـــود و سیســـتانیها آن را بصـــورت زخمـــهای
می نواختنـــد تـــا قیچـــک نقـــش خـــود را خـــوب ایفـــا کنـــد ایـــن ســـاز
را سیســـتانی می نامنـــد و از موســـیقی هندوســـتان و پاکســـتان وارد
سیسـتان شـد ابتـدا سیسـتانیها در ایـران بـه نواختـن آن پرداختنـد.
در حال حاضر به جز سیسـتان و بلوچسـتان در اسـتانهای کرمان،
هرمزگان و بخشـی از خراسـان هم شـاهد نوازندگان این سـاز هسـتیم.
از سـازندگان سـاز ربـاب: دکتـر حبیـب الـه قـادر آتشـگر ، حمیـد مالکـی
شـجاع، دیـن محمـد زرنـگ شـاهی و رحمـان فرشـا نیـک هسـتند.
در اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان از ســـاز قیچـــک در مراســـمات
ملــی، مذهبــی و آیینــی اســتفاده زیــادی میشــود. قیچــک از
نظـر وسـعت صدایـی شـامل ۳ ا کتـاو دارد. قیچـک بعـد
از ربـاب در موسـیقی سیسـتانی آمـده اسـت امـا ا کنـون
نقــش اصلــی در موســیقی سیســتانی دارد.

لینک کوتاه : https://hatefsb.ir/?p=150102
  • ارسال:

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.