• امروز : سه شنبه - ۸ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Tuesday - 29 November - 2022
8
نقد مجموعه داستان:

عجایب یک ناقص الخلقه

  • کد خبر : 150130
  • ۱۵ دی ۱۴۰۰ - ۹:۴۱
هاتف سیستان و بلوچستان _ کتـــاب عجایـــب یـــک ناقـــص الخلقـــه شـــامل ۹ داســـتان کوتـــاه اســـت. ایـــن کتـــاب اولیـــن اثـــر و نوشـــته جـــدی حنانـــه آبیـــل نجـــف زاده اســـت. ایشـان متولد تابسـتان۱۳۷۷ و کارشـناس بیهوشـی نیز می باشـند.کتاب توسـط انتشـارات لوار نشـر و در تابسـتان۱۴۰۰رونمایی شـد.بررسی ونقد این کتاب را باقلم امین اسکندری می‌خوانیم.
عجایب یک ناقص الخلقه

بـی تردیـد وقتـی از چـاپ ایـن کتـاب اطـلاع یافتم خوشـحال شـدم چـرا کـه بـار دیگـر یـک دختر جـوان سیسـتانی سـنت شــکنی کــرده بــود و زودتــر از آن چــه امیــد میرفــت بــا قــدرت کتابــش را بــه تنــور چــاپ ســپرده. دختــری کــه
در رشــتهای متفــاوت بــا نویســندگی، بــه خدمــت رســانی مشــغول اســت و حــالا بــا قلــم بدســت گرفتــن خــود را در ایـن زمینـه بـه تـرازوی نقـد سـپرده اسـت. چـرا کـه تـا بـاد مخالفـی وجـود نداشـته باشـد هیـچ بادبادکـی بـه پـرواز در
نمیآیــد و هیــچ بادبــادک بــازی خلــق نمی شــود. کار او از آن جهــت کــه ارکان تاریخــی داســتان ســرایی و همچنیــن دیـدگاه سـنتی موجـود را بـه هـم ریختـه بـود بسـیار قابـل تحســین اســت از دیگــر نــکات برجســته کار او می تــوان بــه
مـوارد زیـر اشـاره کـرد.

اسـتفاده از لهجـه محلـی و بـکار بردن کلمـات سیسـتانی در داسـتانها، پرداختـن بـه آداب و رسـوم و همچنیـن اعتقـادات مـردم سیسـتان، بیـان مشـکالت حـوزه جغرافیایـی خـاص و بکـر بـودن مسـائل مطـرح شـده کـه تـا بحـال کسـی جرعـت پرداختـن بـه آن را در منطقـه نداشـته اســت. نجــف زاده بــا نــگاه و رویکــردی متفــاوت در داســتان اولـش از توجـه بـه عدالـت و عشـقهای فرامـوش شـده کـه بـه بدتریـن صـورت ممکـن در گـذر از تونـل عشـق، تبدیـل بــه تابلویــی بــرای رهگــذران شــده اســت.در واقــع ترســیم گذشــته و حــال و آینــده ملتــی اســت کــه خــود نمی داننــد چـرا آن اسـب سـوار را سـرنگون و ایـن مـرد کـور بـا دسـتانی دراز بـه سـوی گیسـوی زنـی جـوان را جایگزیـن کـرده انـد؟!!! سـخن بسـیار سـنگین و کوبنـده اسـت و فضـای داسـتان نـه عاشـقانه بلکـه بشـدت سیاسـی اسـت بـاری بـه هـر جهـت تونــل عشــق از درختــان گــز کــه نمــاد آزاد مــردان و قیــام علیـه کویـر سـخت و کشـنده و بـی آب و علـف اسـت، تهـی گشـته و درختچه هـای کوچکـی بـه جـای آن سـبز شـدهاند کـه هیـچ شـاخه ایی بـرای بسـتن پارچـهای بـه امیـد حاجـت روایــی در آن بــه چشــم نمی خــورد.

آغـاز کتـاب بـا ایـن داسـتان، رسـالت روشـنفکرانه نویسـنده را چندیـن برابـر میکنـد و انتظـارات از او را بسـیار بـاال میبـرد و ایــن در حالــی اســت کــه در دیگــر داســتانها همچــون زبـان در دهـان و ریشـه درخـت گـز و بنـد نـاف تـا حـدودی
ادامــه مییابــد. داســتان زبــان در دهــان از آن حیــث قابــل بحـث و تامـل اسـت کـه بـه سـنت زشـت و ناپسـند ختنـه دختـران اشـاره دارد. در بــاب داســتان دیگــر ایــن مجموعــه ریشــه درخــت گــز نیــز بایــد گفــت: دکتــر شــریعتی درکتــاب هبــوط در کویــر توصیــف زیبایــی از درخــت گــز دارد کــه بیشــباهت بــا آغـاز ایـن داسـتان نیسـت و بـرای درک بهتـر مطلـب بهتـر اسـت هـر دو کتـاب مـورد مطالعـه قـرار بگیـرد. در پایـان نیـز بایــد گفــت نــکات منفــی و عیــوب ایــن اثــر بــه شــرح زیــر می باشـد. شـیوه بیـان داسـتان هـا از پایـان بـه آغـاز آمـدن کــه در برخــی از ایــن داســتانها بــه چشــم میخــورد یــک شـبه بـه ذهـن نویسـنده خطـور نکـرده و او ایـن شـیوه را از نوشــته و نویســنده ای وام گرفتــه اســت امــا نتوانســته حــق
مطلـب را ادا کنـد و خواننـده را راضـی نگـه دارد. پیوسـتگی منظمــی بیــن قســمتهای مختلــف داســتانهای نجــف زاده بــه چشــم نمی آیــد. لحــن در داســتانها یکپارچــه نیســت نویسـنده خواسـته اسـت بـا زبـان معیـار صحبـت کنـد امـا
پـس از کاربـرد چنـد واژه محلـی بـه لهجـه غلیـظ شهرسـتانی سـخن گفتـه اسـت. همچنیـن توضیـح هیـچ یـک از کلمـات محلـی در پاورقـی آورده نشـده اسـت و ایـن بـرای مخاطـب غیــر سیســتانی قابــل درک نمیباشــد چــون داســتان کوتــاه
اســت کاربــرد تشــبیه و توصیــف زیــاد میباشــد و همچنیــن داســتانها تعلیــق و جاذبــه خاصــی جــز در برخــی مــوارد نــدارد. در پایــان الزم میدانــم بگویــم کــه نجــف زاده بایــد بیشــتر مطالعــه کنــد هــر چنــد وجــود دختــران جســور و
شــجاعی هماننــد او بــرای مــا یــادآور گــرد آفریدهــا و دیگــر زنـان شـاهنامه اسـت امیـد اسـت شـاهد تولد بیشـتر آنـان در زمینه هــای مختلــف در سیســتان بــزرگ باشــیم.

لینک کوتاه : https://hatefsb.ir/?p=150130
  • ارسال:

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.