• امروز : دوشنبه - ۲۰ آذر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Monday - 11 December - 2023
6

مـاجرای ما و بوکس

  • کد خبر : 16952
  • ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۷
مـاجرای ما و بوکس
یکـی از بزرگتریـن و مهمتریـن مشـکلات مـردم عزیـز سیسـتان و بلوچسـتان موضـوع بوکـس بـود کـه خـدا را شـکر بـا اتفاقات و انتصابـات اخیـر حـل شـد.

هاتف سیستان و بلوچستان، یکـی از مهمتریـن وظایـف مسـئولین و دسـت انـدرکاران فرهنگـی در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ایـن اسـت کـه چهـره ی مهربـان ، صمیمـی و همـراه بـا لطافـت از ایـن منطقـه نشـان بدهیـم امـا چـه کنیـم کـه دسـت تقدیر همیشـه طـور دیگـری اسـت همـه ماجـرا دسـت ما نیسـت یـا دوسـتان نمـی گذراند و یـا اینکـه جدیـدا دوسـتان ورزشـکار!!
البتـه مـا ایـن ماجراهـا را بـه فـال نیـک میگیریـم و از عمـق وجودمـان هـورا مـی کشـیم.
چندی پیش خبری در صدر اخبار ورزشی قرار گرفت و آن این بود که : محمـود نهتانـی مربـی بوكـس اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان بعنـوان مربـی تیم ملـی بوكـس بزرگسـالان کشـور انتخـاب شـد.
خـوب همـه خوشـحال شـدیم تـا اینکـه در فاصلـه خیلـی نزدیـک خبر دیگـری ما را غافلگیـر و البته خوشـحال کرد.
حسـین ثـوری ( مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان ) بـا ٢٣رای بـرای چهـار سـال رئيـس فدراسـيون بوكس شـد.
از همیـن جـا بـه همـه مـردم عزیـز ایـران اعـلام مـی کنیـم کـه بـاور کنیـد و بپذیریـد کـه از ایـن پـس اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان مهـد بوکـس کشـور اسـت و هیـج اسـتان دیگـری حـق نـدارد اعـلام کنـد مـا مرکـز و مهـد بوکـس هسـتیم و ایـن موضـوع را بـه نفع خودشـان مصـادره کنند اصلا همیـن الان که خـودم یـادم میـاد یـک زمانـی بوکـس کار مـی کـردم ، گاهـی اوقـات در کوچـه و خیابـان مـی بینـم کـه مـردم بـا هـم دیگـه بوکس تمریـن مـی کننـد و در کنارشهـم از چـوب اسـتفاده مـی کننـد!
راننـدگان منطقـه مـا کنـار چوبـی کـه در اتومبیلهایشـان مـی گذرانـد یـک جفـت دسـت کـش بوکـس هـم دارنـد.
اصـلادر همیـن انتخابات گذشـته وقتـی چند نفر از مدیـران موفـق از کار برکنار شـدند اگـر قـرار بـود اعراضـی کننـد با آنهـا بوکس تمریـن می کردنـد !!
بـه شـهرداری و دیگـر ارگان هـا پیشـنهاد مـی کنیـم در ورودی اسـتان و شـهر زاهـدان در کنـار بقیـه تابلوهایـی کـه همیـن طـوری خودشـان خلاقانـه !!؟؟ نصـب کـرده انـد تابلویـی هـم در بـاب علاقـه مـردم بـه بوکس بزننـد چند تـا از میدانهـای شـهر را بـه نـام و آرم بوکـس مزیـن کننـد بـرج زیبایی به نـام بوکس در زاهـدان نصـب کننـد ، البتـه مراقب باشـند که خیلی بزرگ نشـود چـون نمای شـهر بهـم مـی خـورد!؟
در پایـان هـم اعـلام مـی کنیـم یکـی از بزرگتریـن و مهمتریـن مشـکلات مـردم عزیـز سیسـتان و بلوچسـتان موضـوع بوکـس بـود کـه خـدا را شـکر بـا اتفاقات و انتصابـات اخیـر حـل شـد بقیـه دوسـتان شـلوغ نکننـد بـه احـوالات همـه میرســیم .
در پایـان جملـه جدیـدی کـه وقتـی مـردم اسـتان بـه هـم می رسـند مـی گوینداینکـه تـو بوکسـور کی بـودی!!

لینک کوتاه : https://hatefsb.ir/?p=16952

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.